AJEC-UB es posiciona davant el primer informe sobre la proposta de reforma dels Estatuts de la UB AJEC-UB es posiciona davant el primer informe sobre la proposta de reforma dels Estatuts de la UB
Davant l’informe presentat a instàncies del rectorat a les acaballes de l’actual curs, des de l’AJEC-UB es planteja el següent posicionament:   1.- ASPECTES... AJEC-UB es posiciona davant el primer informe sobre la proposta de reforma dels Estatuts de la UB

Davant l’informe presentat a instàncies del rectorat a les acaballes de l’actual curs, des de l’AJEC-UB es planteja el següent posicionament:

 

1.- ASPECTES TRANSVERSALS:

Abans d’entrar a coses concretes volem fer esment d’uns temes que es poden considerar transversals a tot l’informe, començant per la Democràcia i la Transparència: democràcia interna d’una institució només pot garantir-se si els processos de designació interna de càrrecs responen a criteris democràtics com faré èmfasi més endavant, però la transparència és vital per a què els criteris democràtics ho siguin verdaderament; Ordres del dia, composició de les comissions i òrgans del claustre, segueix sent una discriminació cap a l nostre col·lectiu que no puguem accedir a aquestes coses mentre PAS i PDI si.

Seguidament, i com a premissa bàsica i general,  ens posicionem totalment en contra de qualsevol procés de reestructuració interna que comporti acomiadaments, la situació d’atur del nostre país no es pot permetre més aturats, i la universitat no es pot permetre el luxe de perdre docents.

Així mateix, segons l’informe, els Estudiants, són l’eix central de la universitat, sense estudiants NO hi hauria mai universitat. Be, hi estem d’acord, però ens sembla que aquesta declaració no passa de paraules i màximes que es queden en el paper, doncs això no es reflecteix en cap altre àmbit; aquests últims informes per exemple: dels 24 membres de la Comissió de Governança 2 eren estudiants (8,3% de representació), dels 35 membres de la Comissió que ha fet aquest Informe 5 eren estudiants (14,28%) i a la permanent de 18 membres tan sols 1 era estudiants. I no entrarem a valorar com s’han escollit els alumnes, però potser cal recordar que actualment la representació dels alumnes està al CdA del qual només van sortir-ne alguns d’ells, i escollir alumnes (i altres membres) a dit no és respectar la democràcia interna ni la elecció dels estudiants quan van escollir-nos votant. I respecte aquesta comissió tècnica, segur que fa molt de temps que se sap que es crearà però no va ser fins el passat dimarts que això es va posar en coneixement dels estudiants, dit de pas només dels estudiants “escollits” per a formar-ne part i sense notificar en quina representació estarem respecte altres col·lectius suposo que per a què no ens queixem abans d’hora. Des del nostre punt de vista correspon al CdA escollir quins membres del mateix assisteixen a cada comissió que deriva del Claustre.

Parlem també de la“Defensa de la universitat pública i de qualitat”. Es evident que cal defensar-la, però de l’informe no es desprèn precisament això; com a estudiants considerem que una universitat que respon als interessos dels mercats, on  entra la policia per que pocs dies després arriben representants del mon àrab i hem de donar bona imatge,  on  s’eliminen els processos democràtics interns i on la reestructuració interna justifica l’acomiadament de treballadors no és ni una universitat pública, ni una universitat de qualitat. Per cert, utilitzar els informes realitzats per el que el ministeri d’educació i el conseller d’educació consideren experts com a base o model, no és tampoc defensar ni la universitat pública ni la universitat de qualitat.

Està molt bé posar a l’informe que s’ha comptat amb els alumnes del CdA quan de l’informe que es va presentar no s’ha incorporat absolutament res a part d’una tímida concessió com és el “dret a protesta cívica” que per cert, es diu dret a vaga encara que incomodi a algú.

2.- REESTRUCTURACIÓ DE FACULTATS I DEPARTAMENTS:

Des del nostre punt de vista la reestructuració de facultats i departaments només pot voler una cosa; més eficiència, però la guanya a costa de; 1. Menys democràcia interna; menys facultats, menys membres representants a les juntes. i 2. Acomiadaments de membres del PAS. Des del nostre punt de vista l’eficàcia o suposada operativitat NO justifica això i per tant ens oposem a aquestes mesures.

Per altra banda, la incorporació dels directors d’organismes d’investigació als òrgans de govern de les facultats, donada la ambigüitat que predomina en l’informe no entenem exactament en què consistirà; què vol dir participació? Amb veu, amb vot amb què? La seva participació a costa de qui serà? De la representació d’estudiants? Qui vindrà i què implicaria per els estudiants la seva participació?

Permanent dels consells de departament. No acabem de veure que una universitat que es preua d’estar descentralitzada pretengui imposar coses com la Comissió Permanent als departaments, això hauria de ser voluntari per cadascun. Així mateix els Estudiants tenim males experiències amb algunes comissions permanents que acaben aglutinant competències del plenari i per tant sostraient moltes decisions al òrgan mes representatiu en favor del que ho es menys. No estem disposats a que això es reprodueixi a escala departamental.

CONSELLS ASSESSORS DE LES FACULTATS:

Vet aquí un exemple de la mercantilització de la Universitat. Actualment la figura ja existeix i es vol fer imperativa, doncs bé, a l’AJEC considerem que aquesta obligatorietat no té cabuda en els estatuts de la UB i que és un aspecte que han de decidir i valorar les Facultats, primer pel que em dit abans de la descentralització, i segon perquè ja sabem que significa per la Universitat el contacte amb la societat, el contacte amb grans empresaris i banquers que NO representen ni de lluny el que és la societat i el món laboral, tots coneixem el Consell Social. NO podem permetre que aquest fracàs es converteixi en un model per reproduir Consells Socials a nivell de facultats, ja en tenim un i de sobres.

CAPS D’ESTUDIS I JUNTES DE FACULTAT:

Ens posicionem totalment en contra d’aquest nou sistema d’elecció dels Caps d’Estudis i Degans de facultat; partint de la base de què l’argument donat per el president de la Comissió per a la reforma dels Estatuts als estudiants del CdA que van reunir-se amb ell va ser que no és operant que els degans no recolzin el rector, és evident que l’únic propòsit que persegueix aquest canvi és trobar la manera de què no hi hagi oposició a nivell de facultats i caps d’estudis una vegada més trencant amb la democràcia interna a la universitat, perquè donar 15 dies per oferir dos candidats si no agrada el que es proposa no només es vergonyós com a sistema d’elecció sinó que és un temps insuficient, i que per tant, acabarà impossibilitant que les Juntes i consells d’estudis ofereixin aquesta possibilitat.  La menció de l’informe de que es respecta la democràcia representativa no deixa de ser  una broma de mal gust, en democràcia els de baix s’escullen els de dalt, no a la inversa. Per altra banda el que sembla encara mes vergonyós, o, perquè no dir-ho, es de tenir una cara de ciment armat, es dir que si la Junta o el Consell no proposa dos s’entendrà que accepta el candidat del rector, aquest silenci positiu en te ben poc de democràcia.

Respecte la reducció de membres de la Junta de Facultat; partint de la base de què es volen carregar facultats reduir els membres és disminuir la representativitat que de per si ja és poca és intolerable, i intentar dividir els estudiants entre estudiants de grau, màster i doctorands amb números fixos l’únic que farà serà deformar encara més la representativitat. Considerem més apropiat que es faci un repartiment censatari; si hi ha un %  concret d’estudiants de grau del total d’estudiants+ predoctorals aquest és el % de representació que els ha de correspondre i així amb els 3 col·lectius. Recordem, i això no es menystenir als estudiants de màster ni als predoctorals, que la gran majoria som els estudiants de grau, i això s’hauria de tenir en compte en qualsevol divisió de percentatges. No volem pensar que el repartiment es fa pensant que els estudiants de grau som els que mes protestem i per tant se’ns vol acallar.

NOU MAPA DE TITULACIONS:

Tot i que pugui sorprendre als “representants de la societat” que estan a la nostre universitat, els estudiants no sols estudiem per acabar treballant per ells, també ho fem perquè la matèria que triem ens arada i ens interessa, de fet es aquest el principal motiu. Per altre banda som una universitat pública o almenys això diuen els nostres estatuts, i per tant, i com tot lo públic, estem al servei de la societat; l tant remarcada transferència de coneixements n’és un exemple. Per tant s’ha de valorar el coneixement per el seu interès i pel fet de ser coneixement i no per la seva rendibilitat. Diem això perquè veiem que aquest nou mapa de titulacions estarà supeditat al rendiment, i no a l’acadèmic, sinó a l’econòmic de la titulació, tant per la quantitat d’estudiants que hi hagin com per la demanda que hi hagi al mercat dels seus titulats. Ningú es plantejaria mai eliminar una matèria històrica com es filosofia, per poca demanda que pugui tenir, doncs el mateix diem de la resta de graus i titulacions, no pot ser que desapareguin sols per falta de rendiment econòmic, L’única forma de desaparició del coneixement que la societat, i encara mes la Universitat, ha de tolerar es la natural, sigui per la seva superació o per a què ningú li interessi. Sols que unes poques persones estiguin interessades en una titulació determinada, per poques que sigui, fa que el seu manteniment sigui una obligació moral per la Universitat, sinó passarem de generar coneixement a ser còmplices de la seva destrucció. Us recordem que no som ni clients ni màquines i si estudiem és perquè ens interessa aprendre. No consentirem que es condicioni el coneixement i la investigació al que els mercats volen que estudiem, i si això passa s’haurà d’esborrar allò de defensar la universitat pública i de qualitat i posar un títol que s’assembli més a ESADE i semblants.

Igualment, preguntem si això de dissenyar un nou mapa de titulacions equival apart de carregar-se l’adjectiu d’educació universitària pública implicarà que més associats es quedin al carrer.

ESTUDIANTS:

Això de què som l’eix central de la nostra institució que posa a l’informe és una broma i una mentida, sinó no estaríem a punt de deixar al carrer tants docents, ni estaríem mercantilitzant la universitat per convertir-la en la universitat dels mercats i no en la universitat del saber com hauria de ser, ni els estudiants estarien infrarepresentats en els òrgans i comissions. Tot això per no parlar de l’actitud de certs actors que encara creuen que parlar amb nosaltres es com “preguntat a un conill si vol ser caçat”. Exigim que s’acabi amb el component paternalista de les relacions entre Universitat i estudiants, som, per mes que a algú no li agradi, iguals, i no consentirem que ningú s’apropiï de nosaltres per legitimar comportaments i informes on no se’ns ha tingut en compte. Ja n’hi ha prou de “l’estudiant florero”.

I respecte el dret a protesta cívica no es podria haver triat un nom més ridícul per amagar que els alumnes fan vaga, i cap regulació ni reglament ens impedirà seguir fent vaga quan ho considerem necessari. Ho tornarem a dir perquè quedi clar, parlem de vaga, cap nom ni construcció dialèctica estranya farà que deixi de ser-ho.

RECERCA: 

Òrgans de recerca representants en els òrgans de govern de la universitat no deixa de ser perillós si només se’ns dóna aquesta informació. Tema de què no hi ha fons per investigar ni accés a les dades i la informació necessària i això està provocant el desprestigi de la recerca que es du a terme a la nostra universitat.

CLAUSTRE:        

Ens oposem a què es redueixi el número de claustrals actuals tenint en compte que és l’únic òrgan en què el rector ha de retre comptes i a més només el convoca un cop a l’any i que es digui de pas  que es convoca en Juliol i no al principi si no l’any passat el dia 12 i aquest el 15. Pel que fa a la representació d’estudiants al claustre: 25 estudiants de grau + 10 de màster + 10 predoctorals, el que es creu que això es proporcional te un greu problema.. Tenim vora de 58 graus a la nostra universitat i 19 facultats ara per ara, com volen que la veu dels estudiants arribi si pràcticament no tindrem ni un estudiant per cada grau al claustre? Si hi ha 19 facultats la majoria de facultats tindran 1 sol estudiant de grau representant els seus alumnes de grau, amb sort algunes en tindran 2. Per altra banda, en quant a nombres som 5.915 de diplomatures i llicenciatures, 31.531 de graus, 5.484 de màsters universitaris, i 4.681 de doctorats, fàcilment es veu que les proporcions fallen estrepitosament. Proposem una vegada més que es faci un repartiment censatari i no es fixin números aleatoris que comportin una mala representació dels estudiants de grau i per tant dels estudiants en general. Igualment es vol portar a fer una reflexió: els estudiants de màster estan 2 anys estudiant un màster, com es vol tenir 10 estudiants de màster al claustre si parlem de que la majoria marxaran de la universitat abans de què acabin els 2 anys de representants. Ja sabem, les dates en que es convoquen els claustres així ho demostren, que a menys estudiants estiguem aquí millor, però dissimuleu una mica més.

En resum, ni reducció del claustre, la funcionalitat no es més important que la representativitat, ni repartiment de la representació dels estudiants feta de manera arbitraria, recomanem que es faci censatariament.

ELECCIÓ DEL RECTOR:

Vist l’informe en el seu conjunt quasi cal agrair que no s’hagi agafat, potser per descuit, el sistema d’elecció del rector de l’informe del ministre Wert o de l’informe de la generalitat. Només volem puntualitzar que no volem que es divideixi el vot de l’estudiant, volem seguir sent una única circumscripció.

CONSELL DE GOVERN:

NO volem cap reducció de representants al Consell de Govern, que hi hagin només 15 persones del claustre, quan només es convoca un claustre a l’any i els assumptes de verdadera importància es discuteixen al Consell de Govern, és inacceptable i és una mes un intent per eliminar el control, el poc que te ara mateix te, que fa la comunitat universitària i el claustre vers la activitat del CdG i l’equip rectoral. Ho tornem a dir, per si no queda clar, entre representativitat i funcionalitat, sempre, ha de ser mes important la representativitat, actuar d’altres maneres es propi de dictadures i de derives autoritàries.

JUNTA CONSULTIVA  I CONSELL:

No acceptem la premissa de la Comissió de què s’incorporin membres de fora de la universitat perquè per això ja està el desastrós òrgan del Consell Social. No cal reproduir un segon consell Social consultiu al costat del Rector tot l’any perquè són una universitat pública i les decisions les han de prendre acadèmics i per connectar amb el món laboral i això que els agrada tant ja existeix el Consell Social, que dit de pas ens oposem a què la representació de la societat siguin grans empresaris i banquers, perquè per a què sigui així millor ens estalviem el Consell Social i els diners que es paguen a aquesta gent cada cop que venen a reunir-se, que suficients diners ja cobren i/o roben allà on treballen. Així que respecte el Consell Social, vist el que és i les poques perspectives de canvi cap a una representació de la societat de veritat i no el que és, millor que no existeixi i si ha d’existir que sigui consultiu i que no es pagui res a cap dels seus membres, si falten tants diners comencem a retallar per el que és prescindible.

Conclusions que podem extreure de l’informe; Volen menys facultats i menys gent a les juntes de cada una d’elles, que llavors ja representaran a més gent, facultats on s’impartiran graus segons la rendibilitat dels estudis, i òrgans semblants a Consells Socials a cada facultat que al menys s’ha tingut la decència de posar com a consultius. L’elecció per part del rector a dit dels degans i caps d’estudis, i un Claustre amb la meitat de membres i una representació ridícula d’estudiants, i un Consell de Govern amb menys membres del claustre, i un equip rectoral amb el seu propi consell social (que serà en el que es convertirà una junta consultiva amb persones externes). I seguirem tenint la figura immutable del Consell Social que enlloc diu que pateixi una reducció dels seus membres com la resta d’òrgans decisoris.

Tot això ens porta com a AJEC a considerar que aquesta reforma l’únic que pot portar són:

  • Acomiadaments.
  • Disminució de la democràcia interna per a què no molestem argumentant una major eficiència en els processos.
  • Fomentar la opacitat en els processos interns.
  • Mercantilització dels ensenyaments à s’hauria de fer un replantejament del què és la universitat pública.

I per aquesta raó rebutgem obertament l’informe de la Comissió per a la reforma de l’Estatut.

Ens obliguen a molestar-te amb l'obvietat que aquest espai web utilitza cookies. Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies