Busquem conselleres escolars: explica’ns la teva experiència!

Has estat o ets Conseller o Consellera Escolar del teu institut? Has aconseguit mobilitzar el teu centre? Has aconseguit fer coses espectaculars? Explica’ns la teva experiència! Busquem consellers i conselleres escolars perquè diguin també la seva i comparteixin experiències. Al llarg del curs publicarem els articles que ens aneu enviant!

Aquest curs 2020-2021 tocava eleccions al Consell Escolar dels centres educatius de tota Catalunya, però a causa de la pandèmia, es posposen pel curs vinent. Malgrat això, des d’aquí volem seguir promovent la participació dels i les estudiants d’instituts en aquest òrgan de decisió tan important dels instituts.

Si has estat Conseller o Consellera escolar del teu centre, explica’ns la teva experiència (propostes, sensacions, valoració del teu pas, recomanacions…). Escriu la teva experiència al formulari de contacte o bé a feselpas@ajec.cat.
Esperem la teva!

Publicat dins de Blog

DUBTES MÉS COMUNS

SOBRE EL CONSELL ESCOLAR

Què és el Consell Escolar del centre? És l’òrgan col·legiat de participació en el qual està representada tota la comunitat educativa d’un centre educatiu. Els consells escolars funcionen en ple i se solen fer reunions trimestrals.

Per qui està format? En els centres públics, està format pel director o directora del centre (president del Consell Escolar), el o la cap d’estudis, un/a representant de l’ajuntament del municipi, el secretari o la secretària del centre (que assisteix amb veu i sense vot), representants del professorat, representants de l’alumnat, representant dels pares i mares, un representant del personal d’administració i serveis.


En el cas dels centres específics d’educació especial i centres on tinguin unitats d’educació especial, s’hi afegeix un/a representant del personal d’atenció educativa.


En els centres que imparteixen cicles formatius es pot incorporar a les sessions del consell escolar una persona proposada per les institucions empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre, amb veu i sense vot.

Quines funcions té? Algunes de les funcions principals són participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions, aprovar el pressupost del centre, aprovar el reglament de règim intern del centre, elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual, aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars, intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes, participar en l’aprovació de la programació general anual, etc.

Es poden constituir comissions específiques? Sí. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i d’informació, on s’hi ha d’incorporar un/a representant de cada sector i la direcció del centre. Els centres públics hi ha d’haver una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre però també es poden constituir altres comissions: comissió permanent, comissió d’activitats, etc.

SOBRE LES ELECCIONS

Com funcionen les eleccions al Consell Escolar? Les eleccions són convocades per la direcció del centre i d’acord amb el període que fixa el Departament d’Educació. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Per tant, cada dos anys se celebren eleccions.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos. Per tant, cada dos anys se celebren.

Quan se celebren? Se solen celebrar durant el primer trimestre del curs, cap al novembre. Les properes seran el curs 2021-2022.

Em puc presentar a les eleccions? Sí, com a alumna del centre, tens dret a presentar-te!

Les alumnes podem votar i ser escollides? Sí. L’alumnat té dret a votar i a ser votat. En tot cas, les alumnes votem a les representants de l’alumnat. De la mateixa manera funcionarà amb les eleccions entre professorat i pares i mares: els docents s’escullen entre ells (Claustre) i els pares i mares entre ells també.

SOBRE LA CANDIDATURA – VULL FER EL PAS!

Com em puc presentar al Consell Escolar del meu centre? Has d’estar atenta amb el calendari del procés electoral. Per presentar-te, has de consultar-ho a la secretaria del teu centre i allí t’informaran. Rebràs una credencial firmada per la cap d’estudis conforme a que t’has presentat com a candidat pel sector de l’alumnat.

SOBRE LA CAMPANYA

Puc fer campanya? I tant! Pots organitzar la teva campanya, sempre seguint el calendari electoral!

De quina manera puc promocionar la meva candidatura? Hi ha moltes idees: pots organitzar un acte propi, passar per les aules, dissenyar o enganxar cartells, promocionar-ho a les xarxes socials,… Has d’animar i convèncer a tot l’alumnat perquè et votin.

Si vols presentar-te com a representant dels estudiants al Consell Escolar del teu Institut o encara tens alguns dubtes sobre les tasques del Consell, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.