DUBTES MÉS COMUNS

SOBRE EL CONSELL ESCOLAR

Què és el Consell Escolar del centre? És l’òrgan col·legiat de participació en el qual està representada tota la comunitat educativa d’un centre educatiu. Els consells escolars funcionen en ple i se solen fer reunions trimestrals.

Per qui està format? En els centres públics, està format pel director o directora del centre (president del Consell Escolar), el o la cap d’estudis, un/a representant de l’ajuntament del municipi, el secretari o la secretària del centre (que assisteix amb veu i sense vot), representants del professorat, representants de l’alumnat, representant dels pares i mares, un representant del personal d’administració i serveis.


En el cas dels centres específics d’educació especial i centres on tinguin unitats d’educació especial, s’hi afegeix un/a representant del personal d’atenció educativa.


En els centres que imparteixen cicles formatius es pot incorporar a les sessions del consell escolar una persona proposada per les institucions empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre, amb veu i sense vot.

Quines funcions té? Algunes de les funcions principals són participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions, aprovar el pressupost del centre, aprovar el reglament de règim intern del centre, elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual, aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars, intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes, participar en l’aprovació de la programació general anual, etc.

Es poden constituir comissions específiques? Sí. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i d’informació, on s’hi ha d’incorporar un/a representant de cada sector i la direcció del centre. Els centres públics hi ha d’haver una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre però també es poden constituir altres comissions: comissió permanent, comissió d’activitats, etc.

SOBRE LES ELECCIONS

Com funcionen les eleccions al Consell Escolar? Les eleccions són convocades per la direcció del centre i d’acord amb el període que fixa el Departament d’Educació. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Per tant, cada dos anys se celebren eleccions.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos. Per tant, cada dos anys se celebren.

Quan se celebren? Se solen celebrar durant el primer trimestre del curs, cap al novembre. Les properes seran el curs 2021-2022.

Em puc presentar a les eleccions? Sí, com a alumna del centre, tens dret a presentar-te!

Les alumnes podem votar i ser escollides? Sí. L’alumnat té dret a votar i a ser votat. En tot cas, les alumnes votem a les representants de l’alumnat. De la mateixa manera funcionarà amb les eleccions entre professorat i pares i mares: els docents s’escullen entre ells (Claustre) i els pares i mares entre ells també.

SOBRE LA CANDIDATURA – VULL FER EL PAS!

Com em puc presentar al Consell Escolar del meu centre? Has d’estar atenta amb el calendari del procés electoral. Per presentar-te, has de consultar-ho a la secretaria del teu centre i allí t’informaran. Rebràs una credencial firmada per la cap d’estudis conforme a que t’has presentat com a candidat pel sector de l’alumnat.

SOBRE LA CAMPANYA

Puc fer campanya? I tant! Pots organitzar la teva campanya, sempre seguint el calendari electoral!

De quina manera puc promocionar la meva candidatura? Hi ha moltes idees: pots organitzar un acte propi, passar per les aules, dissenyar o enganxar cartells, promocionar-ho a les xarxes socials,… Has d’animar i convèncer a tot l’alumnat perquè et votin.

Si vols presentar-te com a representant dels estudiants al Consell Escolar del teu Institut o encara tens alguns dubtes sobre les tasques del Consell, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.

Què puc fer com a representant al Consell Escolar?

El jovent som el futur de la societat però també una part molt important del present. Som els que passem més temps a l’institut i les principals protagonistes del nostre centre. Per aquest motiu hem de participar del dia a dia del nostre institut: com volem que sigui? Vols canviar coses al teu institut? El Consell Escolar és la eina perfecte per fer-ho.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern del institut. És l’únic espai on els estudiants podem parlar i decidir en igualtat de condicions amb els altres membres de la comunitat educativa (professors, pares i mares, personal administratiu, la Direcció del centre…).

Si ets escollit… Què pots fer com a representant dels alumnes?

  • Ser el/la portaveu de tots els teus companys i companyes i alumnes de l’institut i, per tant, hauràs de treballar coordinat amb els altres representants del centre. Com per exemple són els i les delegades, perquè facin arribar l’opinió i les propostes de tots els grups-classe i de cadascun dels i les estudiants.
  • Podràs participar en l’organització i disseny de totes les activitats. Per exemple, podran decidir sobre l’organització de les festes anuals, les jornades esportives o culturals, entre d’altres.
  • Podràs, a més, presentar les teves propostes per a millorar el funcionament del centre a partir, per exemple, de col·—laborar en l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre, del reglament, etc.